Lietuva ir Kelionės

Privatumo politika

PRIVATUMO POLITIKA

 1. VARTOJAMOS SĄVOKOS:
  1. Svetainė – interneto svetainė adresu www.lietuvairkeliones.lt.
  2. Lietuva ir Kelionės – Lietuvos Respublikos Valstybės įmonės Registrų centro valdomame juridinių asmenų registre įregistruotas UAB „Poilsiauk LT“, juridinio asmens kodas 304517521, registruotos buveinės adresas Kauno m. sav. Kauno m. Savanorių pr. 243-76, Lietuvos Respublika.
  3. Partneriai – fiziniai ir juridiniai asmenys, su kuriais Lietuva ir Kelionės bendradarbiauja teikiant Paslaugas Svetainėje.
  4. Paslaugos – sodybos nuomos, kelialapio, laisvalaikio pasiūlymo, paslaugų kupono ar kitos paslaugos, kurias galima įsigyti Svetainėje ir kurias suteikia Lietuva ir Kelionės veikdamas kaip tarpininkas talpinantis Svetainėje pranešimus apie Partnerių teikiamas paslaugas.
  5. Vartotojas – kiekvienas Svetaine besinaudojantis fizinis ar juridinis asmuo.
  6. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.
  7. Asmens duomenų gavėjas – juridinis ar fizinis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys apie Vartotoją (kaip apibrėžta toliau), įskaitant su Lietuva ir Kelionės susijusias įmones (motinines, dukterines įmones), partnerius, su kuriais Lietuva ir Kelionės (kaip apibrėžta toliau) bendradarbiauja siekiant suteikti galimybę Vartotojams naudotis Svetaine.
  8. IP adresas – unikalus numeris, identifikuojantis kompiuterį, telefoną, planšetę ar kitą įrenginį, kuris jungiasi prie interneto. IP adresas gali būti naudojamas šaliai, kurioje kompiuteris prijungiamas prie interneto, identifikuoti.
  9. Naršyklė – tai programa, padedanti pasiekti interneto tinklapius, žiniatinklyje, asmeniniame kompiuteryje ar telefone.
  10. Privatumo politika – šis tekstas, kuriame yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir saugojimo taisyklės taikomos Vartotojams naudojantis Svetaine;
  11. Slapukai (angl. cookies) – tai nedideli failai, įkeliami į Vartotojo kompiuterį, telefoną, planšetę ar kitą naudojamą įrenginį Vartotojui besilankant Svetainėje, kurių pagalba Svetainė atpažįsta Vartotojo įrenginį. Ši sąvoka apima ne tik slapukus, bet ir panašaus pobūdžio priemonių (pvz., Flash slapukai, angl. Flash cookies) naudojimą.
  12. Svetainės administratorius – už Svetainės administravimą atsakingas asmuo.
  13. Svetainės nuorodos – tai nuorodos Facebook, Google+, Twitter, Pinterest, Youtube, Instagram ir kituose socialiniuose tinkluose, kuriuose suteikiama informacija apie Svetainę ir joje teikiamas paslaugas, bei dalinimąsi Svetainės Vartotojų paviešintu turiniu;
  14. Tiesioginė rinkodara – visos veiklos, kurios įgalina Svetainės administratorių siūlyti paslaugas arba perduoti bet kurias kitas žinias Vartotojui paštu, telefonu arba kitomis tiesioginėmis priemonėmis, siekiant informuoti Vartotoją arba siekiant gauti iš jo atsakymą, bei visas su tuo susijusias paslaugas.
 2. BENDROSIOS NUOSTATOS
  1. Ši privatumo politika reglamentuoja Svetainės Vartotojo pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką.
  2. Vartotojo asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato ši Privatumo politika, o tiek kiek ji nereglamentuoja – Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai.
  3. Vartotojai Svetainėje nurodydami savo Asmens duomenis, sutinka, kad Lietuva ir Kelionės juos valdys ir tvarkys šioje Privatumo politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka.
  4. Vartotojai laikomi susipažinę su šia Privatumo politika, kai lankosi Svetainėje. Ši Privatumo politika automatiškai taikoma Vartotojams, kurie naudojasi Svetaine.
  5. Su Privatumo politika galima susipažinti pakartotinai bet kuriuo metu Svetainėje.
 3. SLAPUKŲ NAUDOJIMAS
  1. Svetainėje nėra naudojami Slapukai.
 4. ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS, SAUGOJIMAS, NAUDOJIMAS
  1. Asmenys, norintys įsigyti paslaugas Svetainėje, privalo pateikti savo elektroninio pašto adresą, vardą ir telefoną. Taip pat Svetainės duomenų bazėje išlieka Vartotojo banko sąskaitos numeris, jog būtų galima nustatyti mokėtoją.
  2. Lietuva ir Kelionės renka, saugo ir tvarko bet kuriuos Vartotojo pateiktus bei Vartotojams naudojantis Svetaine gautus Asmens duomenis toliau nurodytais tikslais: 1) Suteikiant Vartotojams galimybę naudotis Svetaine; 2) Efektyvaus siūlomų Svetainėje Paslaugų teikimo tikslais; 3) Norint užtikrinti nuolatinį Svetainės tobulinimą ir vystymą, Lietuva ir Kelionės turi teisę naudoti Asmens duomenis ir savo Paslaugų Tiesioginės rinkodaros tikslais, kai Vartotojas tam neprieštarauja išreiškia savo sutikimą.
 5. SVETAINĖS NUORODOS
  1. Lietuva ir Kelionės Svetainės nuorodos yra tam tikrų internetinių svetainių nuorodos, kuriuose gali būti talpinama ta pati informacija, kaip ir Svetainėje, nes Lietuva ir Kelionės yra tiek Svetainės, tiek Svetainės nuorodų valdytojas.
  2. Svetainės nuorodų naudotojams taikoma to internetinio puslapio, kuriame yra Lietuva ir Kelionės Svetainės nuoroda, Privatumo politika ir to puslapio taisyklės, taip pat ši Privatumo politika ir kitos Svetainėje publikuojamos Lietuva ir Kelionės taikytinos taisyklės.
  3. Lietuva ir Kelionės turi Svetainės nuorodas šiuose internetiniuose puslapiuose: Facebook, Instagram, Youtube ir kituose socialiniuose tinkluose.
 6. ASMENS DUOMENŲ TEIKIMAS
  1. Lietuva ir Kelionės informuoja, jog neperduoda nei atlygintinai, nei neatlygintinai ar kitokiu būdu neatskleidžia Asmens duomenų tretiesiems asmenims, esantiems tiek Lietuvos Respublikos teritorijoje, tiek Europos Sąjungos šalyse ir kitose užsienio valstybėse, išskyrus šiuos atvejus: 1) jei yra gautas Vartotojo sutikimas atskleisti jo Asmens duomenis; 2) Asmens duomenų gavėjams – siekiant įgyvendinti šioje Privatumo politikoje nurodytus tikslus; 3) teisėsaugos institucijoms – Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka; 4) kitiems asmenims – įstatymų numatytais atvejais; 5) Paslaugų teikėjams, kurie aptarti Naudojimosi „Lietuva ir Kelionės“ paslaugomis taisyklėse.
  2. Vartotojas turi teisę nesutikti, kad šių taisyklių 26 punkte nurodytu tikslu būtų tvarkomi jo asmens duomenys. Vartotojas privalo pateikti Lietuva ir Kelionės rašytinį pranešimą apie nesutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo aukščiau nurodytu tikslu. Jeigu Vartotojo nesutikimas yra teisiškai pagrįstas, Lietuva ir Kelionės nedelsiant bei neatlygintinai nutrauks asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus
 7.  ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
  1. Svetainės administratorius vidinių organizacinių ir techninių priemonių pagalba dės visas protingas pastangas užtikrinti, jog Vartotojo pateikiami Asmens duomenys būtų apsaugoti nuo bet kokių neteisėtų veiksmų: neteisėto Asmens duomenų pakeitimo, atskleidimo ar sunaikinimo, asmens tapatybės vagystės, sukčiavimo bei, kad Asmens duomenų apsaugos lygis atitiktų Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.
  2. Lietuva ir Kelionės neatsako jeigu Vartotojo asmens duomenys neteisėtai pakeičiami, atskleidžiami, sunaikinami, Vartotojo tapatybė pavagiama ar kitaip sukčiaujama pasinaudojant Vartotojo pateiktais asmens duomenimis, dėl paties Vartotojo kaltės ar neatsargumo, kuris kilo kaip Privatumo politikos, Lietuva ir Kelionės Svetainės taisyklių, ar teisės aktų nesilaikymo pasekmė, taip pat dėl bet kokių trečiųjų asmenų veiksmų.
 8. ASMENS DUOMENŲ KOREGAVIMAS, PAPILDYMAS IR IŠTRYNIMAS
  1. Vartotojas suteikia teisę Lietuva ir Kelionės rinkti, valdyti, tvarkyti ir saugoti Vartotojo Asmens duomenis tokia apimtimi ir tokiais tikslais, kaip numatyta Privatumo politikoje ir kituose Svetainės dokumentuose. Vartotojas turi teisę: 1) pateikęs užklausą Svetainės administratoriui raštu gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo Asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti per paskutinius 1 metus. Informacija Vartotojui pateikiama raštu jo nurodytu elektroniniu paštu ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Vartotojo kreipimosi pateikti tokius duomenis dienos. Neatlygintinai tokius duomenis Svetainės administratorius teikia Vartotojui kartą per kalendorinius metus; 2) nesutikdamas su Privatumo politika nesutikti, kad būtų tvarkomi jo Asmens duomenys; 3) nesutikti, kad jo Asmens duomenys būtų tvarkomi Tiesioginės rinkodaros tikslais.
 9. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
  1. Ši Privatumo politika galioja nuo jos paskelbimo Svetainėje dienos. Apie bet kokius Privatumo politikos pakeitimus ir/ar papildymą, kuriuos atlikti Lietuva ir Kelionės turi teisę bet kada, Vartotojai visuomet bus informuoti Svetainėje ir/ar elektroniniu paštu.
  2. Privatumo politikos redakcija galioja nuo 2017 m. rugpjūčio 9 d.