Lietuva ir Kelionės

Paslaugų teikimo sąlygos

NAUDOJIMOSI „LIETUVA IR KELIONĖS“ PASLAUGOMIS TAISYKLĖS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šiomis naudojimosi „Lietuva ir Kelionės“ paslaugomis taisyklėmis (toliau – „Taisyklės“), privalo besąlygiškai vadovautis kiekvienas interneto svetaine lietuvairkeliones.lt (toliau – „Svetainė“) besinaudojantis asmuo (toliau – „Vartotojas“).

2. Šiose Taisyklėse minima „Lietuva ir Kelionės“ reiškia Svetainės savininką UAB „Poilsiauk LT“, juridinio asmens kodas 304517521, adresas Savanorių pr. 243-76, LT-50154 Kaunas. El. pašto adresas info@lietuvairkeliones.lt telefono numeris +370 638 47063.

3. Kiekvienas asmuo prieš pradėdamas naudotis Svetainės ir joje nurodytų tiekėjų (paslaugų teikėjų) paslaugomis privalo atidžiai perskaityti ir susipažinti su šiomis Taisyklėmis ir Privatumo politika.

4. Naudodamasis Svetainėje teikiamomis paslaugomis Jūs patvirtinate, kad sutinkate laikytis šių Taisyklių, t. y. laikoma, jog nuotolinė sutartis su Jumis yra sudaryta pagal šiose Taisyklėse numatytas sąlygas.

5. Jeigu Vartotojas nesutinka su Taisyklėmis, jis negali toliau naudotis Lietuva ir Kelionės teikiamomis paslaugomis bei šia Svetaine.

6. Lietuva ir Kelionės paslaugos teikiamos vadovaujantis šiomis Taisyklėmis, vidiniais Lietuva ir Kelionės dokumentais bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais.

7. Lietuva ir Kelionės Jūsų duomenis tvarko vadovaudamasis teisės aktais, taip pat Privatumo politika. Asmens duomenų tvarkymo tikslai ir jų tvarkymo būdai (įskaitant ir tiesioginę rinkodarą), Jūsų teisės, susijusios su asmens duomenimis yra nurodomi Privatumo politikoje, kurią būtina perskaityti prieš sutinkant su Taisyklėmis.

PASLAUGOS ĮSIGIJIMO TVARKA IR PERDAVIMAS

8. Lietuva ir Kelionės bendradarbiauja su paslaugų teikėjais ir talpina Svetainėje informaciją apie paslaugų teikėjų (toliau – „Paslaugų teikėjai“) teikiamas paslaugas, tačiau pati Lietuva ir Kelionės nėra paslaugų teikėja.

9. Lietuva ir Kelionės bendradarbiauja ir atrenka Paslaugų teikėjus, atlieka teikiamų paslaugų stebėseną, teikia geranorišką pagalbą sprendžiant kilusius ginčus ar nesusipratimus, tačiau jokiais atvejais Lietuva ir Kelionės neprisiima pardavėjo kaip Svetainėje publikuojamų Paslaugų teikėjų ar prekių pardavėjų pareigų ir atsakomybės.

10. Paslaugos teikėjas yra nurodomas prie kiekvienos Svetainėje siūlomos sodybos, kelialapio, laisvalaikio pasiūlymo ar kitos paslaugos. Lietuva ir Kelionės veikia tik kaip tarpininkas (talpinantis pranešimus Svetainėje), sutarčių su pardavėjais ar Paslaugų teikėjais pagrindu. Paslaugos teikėjas gali pareikalauti, kad su juo būtų sudaryta paslaugos teikimo (dėl apgyvendinimo, pramogų ar (ir) kt.) sutartis.

11. Sudaryti sutartis (įsigyti Svetainėje siūlomas paslaugas) Svetainėje turi teisę tik tie asmenys, kurie pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą yra veiksnūs ir gali sudaryti atitinkamas sutartis, t. y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka ir turintis visus įgaliojimus bei teises sudaryti ir vykdyti sandorius, siūlomus Svetainėje.

12. Atskiriems Paslaugų tiekėjų  pasiūlymams, gali būti taikomos specialios – papildomos, konkrečiame pasiūlyme numatytos sąlygos ir taisyklės, todėl prieš įsigydamas paslaugas privalote atidžiai perskaityti konkretaus pasiūlymo/paslaugos sąlygas ir įsigyti paslaugą tik tuo atveju, jei su visomis sąlygomis sutinkate.

13. Vartotojas norėdamas įsigyti paslaugą (kelialapį, sodybos kuponą ar kt.) Svetainėje turi pateikti užsakymą. Užsakymas laikomas pateiktu, kai Vartotojas atlieka Svetainėje nurodytus veiksmus, vedančius iki pageidaujamos paslaugos apmokėjimo, ir sumoka visą pageidaujamos pirkti paslaugos kainą. Po apmokėjimo laikoma, kad Vartotojas sudarė sutartį su Lietuva ir Kelionės. Lietuva ir Kelionės gavusi apmokėjimą, Vartotojo elektroninio pašto adresu automatiškai išsiunčia užsakymo gavimą patvirtinantį pranešimą su įsigytos paslaugos informacija, kontaktiniais duomenimis ir specialiu kodu, kurį Vartotojas turi pateikti Paslaugos teikėjui.

14. Informacija apie įsigyjamą paslaugą yra pateikiama prie kiekvienos Svetainėje siūlomos sodybos, kelialapio, laisvalaikio pasiūlymo ar kitos paslaugos. Tarp šios informacijos aiškiai pateikiama kas yra įskaičiuota į paslaugą, jos galiojimo laikas, kaina ir kita būtina informacija. Jeigu nurodyta, kad yra būtina išankstinė rezervacija, tai Vartotojas privalo įsigijęs paslaugą susisiekti nurodytu telefono numeriu ir nurodyti dėl kurio „Lietuva ir Kelionės“ pasiūlymo kreipiasi. Lietuva ir Kelionės negarantuoja, kad Paslaugų teikėjas turės galimybę paslaugas suteikti būtent konkrečią Vartotojo pageidaujamą dieną.

15. Jeigu Svetainėje nurodyta, kad parduodamas paslaugos kuponas, t. y. nuolaida tam tikrai Paslaugos teikėjo paslaugai, reiškia, jog Vartotojas sumoka tik už kuponą, o ne galutinę Paslaugos teikėjo teikiamą paslaugą. Pastarasis turi teisę pareikalauti Vartotojo sumokėti likusią paslaugos kainą. Paslaugos kuponas galioja tam tikrą laikotarpį, kuris nurodytas Svetainėje prie konkretaus pasiūlymo ir pačiame kupone. Jeigu kuponu nepasinaudojote, tai pinigai nėra grąžinami.

16. Jeigu įsigijote kelialapį, tai jis galioja tam tikrą laikotarpį nuo sutarties sudarymo (apmokėjimo už kelialapį). Šis laikotarpis nurodytas Svetainėje prie konkretaus pasiūlymo ir pačiame kelialapyje. Per šį laikotarpį turite susisiekti su Paslaugos teikėju Jums pateiktais kontaktiniais duomenimis ir iš anksto rezervuoti paslaugos suteikimo dieną. Ji privalo būti suderinta su Paslaugos teikėju atsižvelgiant į jo užimtumą, darbo dienas, laiką ir kitas svarbias aplinkybes. Jeigu kelialapiu nepasinaudojote, tai pinigai nėra grąžinami.

17. Prieš sudarant sutartį (įsigyjant paslaugą), Jūs privalote atidžiai susipažinti su Svetainėje pateikiama informacija apie konkrečios paslaugos pardavėją (Paslaugų teikėją), paslaugos pagrindines savybes, kainą ir naudojimo tvarką, mokėjimo tvarką, teisę atsisakyti sutarties, pasiūlymo galiojimo laikotarpį, ir kitas esmines sutarties sąlygas. Jei įsigijote paslaugą, laikoma, jog su šiomis sąlygomis sutikote. Prireikus, Jūs turite teisę tiesiogiai kreiptis į Paslaugos teikėją su prašymu suteikti papildomą informaciją.

18. Kelialapis (įsigyta paslauga) yra pristatoma Vartotoju el. paštu, kuris buvo nurodytas prieš atliekant atsiskaitymą. Po kelialapio pristatymo būtina registracija paslaugai susisiekus su Paslaugos teikėju telefonu ar el. paštu. Jei kelialapis el. pašto dėžutės nepasiekia per 24 val. būtina kreiptis į Lietuva ir Kelionės administraciją Svetainėje nurodytais kontaktais.

TEISĖ ATSISAKYTI SUTARTIES IR PINIGŲ GRĄŽINIMO TVARKA

19. Vartotojas turite teisę atsisakyti Svetainėje sudarytos pirkimo pardavimo sutarties, Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais terminais ir tvarka, pranešdamas apie tai raštu el. paštu info@lietuvairkeliones.lt per 14 kalendorinių dienų nuo sutarties sudarymo dienos.

20. Pavyzdinę informacijos apie nuotolinės sutarties ar ne prekybos patalpose sudarytos sutarties atsisakymą formą ir pavyzdinę nuotolinės sutarties ar ne prekybos patalpose sudarytos sutarties atsisakymo formą atsisiųsti paspaudę čia. Ši forma nėra privaloma, o tik rekomendacinė. Jūs galite pateikti laisvos formos sutarties atsisakymą, bet jame turi būti išdėstytas aiškus sprendimas atsisakyti sutarties.

21. Vartotojo sumokėtos lėšos Lietuva ir Kelionės už paslaugą gali būti grąžinamos, jeigu:

1) Pasiūlymas buvo atšauktas;

2) Paslaugos teikėjas nepagrįstai atsisako suteikti paslaugą;

3) Pakeičiamos esminės pasiūlymo sąlygos: nakvynių skaičius, kelialapyje nurodomų paslaugų skaičius, trukmė;

4) Vartotojas atsisakė sutarties, šių Taisyklių bei Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka ir terminais.

22. Dėl Lietuva ir Kelionės sumokėtų pinigų grąžinimo ar paslaugų keitimo klausimais būtina kreiptis į Lietuva ir Kelionės, o ne į Paslaugų teikėją. Su pasiūlymo sąlygomis, galiojimo trukme ir kita esmine informacija klientui suteikiama galimybė susipažinti prieš atliekant pirkimą, todėl pinigai nėra grąžinami jei praėjus 14 kalendorinių dienų po paslaugos įsigijimo, jei klientas nusprendžia, kad nenori ar negali pasinaudoti paslauga arba nespės pasinaudoti paslauga.

23. Vartotojas patvirtina ir sutinka, kad įsigijęs paslaugą (kelialapį, kuponą ar kt.) iš Lietuva ir Kelionės bei Paslaugų teikėjui suteikus paslaugą (pasinaudojus kuponu, kelialapiu ar kt.) per 14 kalendorinių dienų laikotarpį (sutarties atsisakymo laikotarpiu), jis neteks teisės atsisakyti sutarties su Lietuva ir Kelionės.

24. Vartotojui grąžinama 80 procentų sumokėtų lėšų Lietuva ir Kelionės už paslaugą, jeigu Vartotojas per 14 kalendorinių dienų (sutarties atsisakymo laikotarpiu) nuo sutarties sudarymo momento (pinigų sumokėjimo) rezervuoja datą (dieną) paslaugai, nes laikoma, jog Paslaugos teikėjas pradėjo vykdyti paslaugą, suteikė dalį jos iki to momento, kai Vartotojas pateikė Lietuva ir Kelionės pranešimą apie sutarties atsisakymą, todėl patyrė išlaidas. Į jas įskaitomos ir Lietuva ir Kelionės patirtos išlaidos. Vartotojas patvirtina, kad 20 procentų nuskaitymas yra proporcingas suteiktų paslaugų vertei.

25. Pagal šias Taisykles grąžinami tik Vartotojo Lietuva ir Kelionės atžvilgiu sumokėti pinigai. Vartotojo sumokėtų pinigų Paslaugos teikėjui pagal papildomas sutartis ir paslaugas, įskaitant, bet neapsiribojant paslaugas, kurių dalis apmokama Svetainėje įsigytų paslaugų kuponu, grąžinimas vyksta sprendžiant šį klausimą su tiesioginiu Paslaugos teikėju. Todėl dėl Paslaugos teikėjui sumokėtų pinigų turite kreiptis į jį įstatymų nustatyta tvarka.

26. Vartotojo pranešimas dėl sutarties atsisakymo ir Lietuva ir Kelionės atžvilgiu sumokėtų pinigų grąžinimas išnagrinėjamas bei pinigai grąžinami ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo pranešimo apie sutarties atsisakymą gavimo.

KOKYBĖ IR ATSAKOMYBĖ

27. Lietuva ir Kelionės teikia tik tarpininkavimo paslaugas, todėl nenustato ir nelemia Paslaugų teikėjų parduodamų paslaugų sąlygų, kainos, kokybės, teikimo laikų ir bet kokių kitų sąlygų. Paslaugų kokybę, jos turinį, saugumą ir kitą garantuoja konkrečios Paslaugos teikėjas. Lietuva ir Kelionės neprisiima jokios atsakomybės dėl Paslaugų teikėjo suteiktų paslaugų (kokybės ir kt.), aptarnavimo, padarytos žalos, paties Vartotojo sukeltos žalos Paslaugų teikėjui. Vartotojas paslaugas įsigyja savo rizika.

28. Įsigydami paslaugas, Jūs privalote pateikti tik teisingą ir tikslią savo informaciją. Pateikdami neteisingą ar netikslią savo informaciją, Jūs prisiimate visą su neteisingos informacijos pateikimu susijusią riziką. Vartotojui pateikus neteisingą asmeninę informaciją, Lietuva ir Kelionės turi teisę nepriimti pirkėjo užsakymo arba jį anuliuoti net po apmokėjimo.

29. Dėl techninių kliūčių ar esant kitoms aplinkybėms Lietuva ir Kelionės paslaugų teikimas gali būti sustabdytas ar nutrauktas. Lietuva ir Kelionės taip pat turi teisę sustabdyti ir/ar nutraukti paslaugų teikimą konkretaus Vartotoju atžvilgiu, jeigu jis pažeidžia šias Taisykles, kitas Lietuva ir Kelionės nustatytas taisykles, sąlygas arba Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus.

30. Vartotojas pripažįsta ir sutinka su tuo, kad Svetainėje ir teikiant paslaugas gali būti nuorodų, vedančių į kitus tinklalapius, kitą turinį ir šaltinius. Lietuva ir Kelionės nebūtinai kontroliuoja kitus tinklalapius ar šaltinius, kuriuos pateikia kitos bendrovės ar asmenys.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

31. Taisyklėms yra taikoma ir jos aiškinamos pagal Lietuvos Respublikos teisę.

32. Lietuva ir Kelionės pasilieka teisę bet kada vienašališkai pakeisti šias Taisykles. Taisyklių pakeitimai įsigalioja po jų paskelbimo šioje Svetainėje momento.

33. Jeigu kuri nors šių Taisyklių nuostata prieštarauja įstatymams ar kitiems teisės aktams arba dėl kokios nors priežasties tampa dalinai arba visai negaliojanti, ji nedaro negaliojančiomis likusių Taisyklių nuostatų.

34. Visi tarp Lietuva ir Kelionės ir Vartotojo kilę nesutarimai yra sprendžiami derybų keliu. Šalims neišsprendus ginčo derybų būdu, toks ginčas galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka teismuose ar kitose institucijose. Vartotojas patvirtina, jog ginčas būtų sprendžiamas Lietuvos Respublikoje, Kauno miesto teismuose, pagal Lietuvos Respublikos teisę.

35. Taisyklės įsigalioja nuo jų paskelbimo Svetainėje dienos.

36. Taisyklių naujausia redakcija galioja nuo: 2017 m. rugpjūčio 1 d.